Tag Archives: วัตุประสงค์ดีตำบล

โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

โรงเรียนดีประจำตำบล เป็นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมีคุณคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาโดยคำนึงถึงสิทธิเด็ก จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เว็บแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล  โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ………โรงเรียนดีประจำตำบล เป็นโรงเรียนคุณภาพในท้องถิ่นชนบท มีความเพียบพร้อมที่จะเป็นต้นแบบ หรือศูนย์สาธิตการให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ เชื่อมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ไม่จำเป็นต้องส่งบุตรหลานไปเรียนในเมือง นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยโรงเรียนและชุมชนสามารถจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์บริการ และเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทให้เป็น โรงเรียนคุณภาพ มีความพร้อมและสามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ และบริการชุมชนทั้งทางด้านวิชาการ อาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามัย

2. เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท

3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่ความเข้มแข็งของโรงเรียนและรองรับการกระจายอำนาจ

เป้าหมาย   7,000 โรง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล