Category Archives: การนิเทศติดตามโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ 1-3

การนิเทศติดตามโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ 1-3

คลิกขยายดู


คลิกขยายดู

เรื่อง  การนิเทศติดตามโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ ๑-๓

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

อ้างถึง  หนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว๓๕9

ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนดีประจำตำบล                 จำนวน  ๑   ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล แก่ศึกษานิเทศก์ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน  ๒๕๕๔         ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล ทั้ง ๓ รุ่น รุ่นที่ 1  จำนวน 182 โรงเรียน รุ่นที่ 2 จำนวน 877 โรงเรียน รุ่นที่ 3 จำนวน 5,474 โรงเรียน    รวมโรงเรียนในโครงการดีประจำตำบลทั้งสิ้น  6,533 โรงเรียน โดยใช้คู่มือประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล (KPI)   เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนตามเป้าหมาย 7-7-7   ให้ความช่วยเหลือ      และร่วมพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียน  ทั้งนี้ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลระดับเขตพื้นที่การศึกษาและแต่งตั้งให้ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล  ทั้ง ๓ รุ่น  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการนิเทศติดตามโรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นที่ ๑ (๑๘๒ โรงเรียน) ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้แบบนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนดีประจำตำบล ที่จัดส่งมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔

ดาวน์โหลดเอกสารเครื่องมือนิเทศ word ที่นี่
เครื่องมือนิเทศ123

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under การนิเทศติดตามโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ 1-3, โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล