ชื่อโรงเรียนดีประจำตำบลปี 2554-2557

อัปเดทล่าสุด ข้อมูลจากสำนักนโยบายและแผนการจัดการศึกษา (8ก.ค.54)

http://dtambon.bm.gs/dtambon54-57_8July_2011.xls

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

แบบสำรวจข้อมูลการได้รับคู่มือประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล (คู่มือ KPI)

แบบสำรวจข้อมูลการได้รับคู่มือประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล (คู่มือ KPI)     + โปรดกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว เพื่อไม่ให้ข้อมูลซ้ำกัน +

>>>>>>     ก่อนกรอกข้อมูลโปรดตรวสอบรายชื่อเขตที่กรอกข้อมูลแล้วคลิกดูข้อมูลที่กรอกแล้วที่นี่ <<<<<<

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วดูรายละเอียดข้อมูลตามลิงค์นี้
>>>>>>     คลิกดูข้อมูลที่กรอกแล้วที่นี่ <<<<<<

ใส่ความเห็น

Filed under โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

การนิเทศติดตามโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ 1-3

คลิกขยายดู


คลิกขยายดู

เรื่อง  การนิเทศติดตามโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ ๑-๓

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

อ้างถึง  หนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว๓๕9

ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนดีประจำตำบล                 จำนวน  ๑   ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล แก่ศึกษานิเทศก์ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน  ๒๕๕๔         ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล ทั้ง ๓ รุ่น รุ่นที่ 1  จำนวน 182 โรงเรียน รุ่นที่ 2 จำนวน 877 โรงเรียน รุ่นที่ 3 จำนวน 5,474 โรงเรียน    รวมโรงเรียนในโครงการดีประจำตำบลทั้งสิ้น  6,533 โรงเรียน โดยใช้คู่มือประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล (KPI)   เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนตามเป้าหมาย 7-7-7   ให้ความช่วยเหลือ      และร่วมพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียน  ทั้งนี้ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลระดับเขตพื้นที่การศึกษาและแต่งตั้งให้ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล  ทั้ง ๓ รุ่น  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการนิเทศติดตามโรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นที่ ๑ (๑๘๒ โรงเรียน) ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้แบบนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนดีประจำตำบล ที่จัดส่งมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔

ดาวน์โหลดเอกสารเครื่องมือนิเทศ word ที่นี่
เครื่องมือนิเทศ123

ใส่ความเห็น

Filed under การนิเทศติดตามโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ 1-3, โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

แบบกรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

ข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล     ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โปรดกรอกข้อมูลด้านล่างนี้

โปรดตรวจสอบรายละเอียดระเอียดให้ครบถ้วนถูกต้องอี กครั้ง ก่อนคลิกส่ง เมื่อกรอกข้อมูลแล้ว ได้โปรดอย่ากรอกซ้ำอีกนะครับ หากกรอกผิดพลาดโปรดแจ้ง 022888896 เพื่อแก้ไขข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลหลังจากกรอกข้อมูลแล้ว คลิกที่นี่

2 ความเห็น

Filed under โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

โรงเรียนดีประจำตำบล เป็นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมีคุณคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาโดยคำนึงถึงสิทธิเด็ก จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เว็บแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล  โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ………โรงเรียนดีประจำตำบล เป็นโรงเรียนคุณภาพในท้องถิ่นชนบท มีความเพียบพร้อมที่จะเป็นต้นแบบ หรือศูนย์สาธิตการให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ เชื่อมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ไม่จำเป็นต้องส่งบุตรหลานไปเรียนในเมือง นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยโรงเรียนและชุมชนสามารถจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์บริการ และเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทให้เป็น โรงเรียนคุณภาพ มีความพร้อมและสามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ และบริการชุมชนทั้งทางด้านวิชาการ อาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามัย

2. เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท

3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่ความเข้มแข็งของโรงเรียนและรองรับการกระจายอำนาจ

เป้าหมาย   7,000 โรง

ใส่ความเห็น

Filed under โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล